ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบและกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
งบประมาณ
205,800.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: