ชื่องานวิจัย
การสำรวจข้อมูลชั้นดินบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่องานออกแบบฐานรากตื้น
ชื่อนักวิจัย
ราชศักดิ์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download Doc2_บทคัดย่อ.pdf