ชื่องานวิจัย
ารสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจ พอเพียงแบบยั่งยืนในสถานศึกษา (ชุดโครงการ)
ชื่อนักวิจัย
วิวรรธน์
งบประมาณ
681,900.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: