ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะสุนทรียทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
พีระชัย
งบประมาณ
396,700.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download กิตติกรรมประกาศ +บทคัดย่อ .pdf