ชื่องานวิจัย
ทักษะทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงานบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: