ชื่องานวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคู่มือลายผ้าทอและผ้าปักบนฐาน อัตลักษณ์วิถีมอญเพื่อส่งเสริมคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนดอนกระเบื้อง ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ปรียาพร
งบประมาณ
53,900.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: