ชื่องานวิจัย
ภาพวาดพฤกษศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย (MUSACEAE) ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
ณรงค์ศักดิ์
งบประมาณ
400,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download ทุน สกอ. 2557.pdf