ชื่องานวิจัย
การศึกษาด้านเทคโนโลยี-เศรษฐศาสตร์ของน้ำมัน ไบโอดีเซลจากกากกาแฟ
ชื่อนักวิจัย
รพีพรรณ
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: