ชื่องานวิจัย
แนวทางการบริหารบัญชีธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จในชุมชน : กรณีศึกษา ไร่สุขพ่วง
ชื่อนักวิจัย
ธีว์วรา
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: