ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบควบคุมกลศาสตร์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสมองกลฝังตัวผ่านการสั่งการจากคลื่นสมองมนุษย์ (ระยะที่ 1 ควบคุมโดรน)
ชื่อนักวิจัย
นฤมล
งบประมาณ
5,000,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
ปี พ.ศ.
1 ม.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: