ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง SECI Model ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
กิตติภา
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
21 ม.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: