ชื่องานวิจัย
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุดารัตน์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 3.บทคัดย่อ1.pdf