ชื่องานวิจัย
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561
ชื่อนักวิจัย
ทรงเกียรติ สุธิดา
งบประมาณ
50,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
21 ม.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: