ชื่องานวิจัย
การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีเอ็กซ์ต่อวัสดุทันตกรรม: การคำนวณเชิงทฤษฎี
ชื่อนักวิจัย
ฐนสพล
งบประมาณ
229,960.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 6. อ.ฐนสพล ปรีชาชาญาณ.pdf