ชื่องานวิจัย
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Research-based Learning (RBL) เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหากรณีศึกษาทางกฎหมาย กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ยุพยงค์
งบประมาณ
25,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: