ชื่องานวิจัย
รูปแบบและนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสCOVID-19ในภาคกลางตอนล่าง 1
ชื่อนักวิจัย
นงลักษณ์
งบประมาณ
200,000.00
แหล่งทุน
บพข.
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: