ชื่องานวิจัย
รูปแบบการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูอัจฉริยะ (SMART TEACHER)
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: