ชื่องานวิจัย
สภาพการปนเปื้อนเชื้อกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และสุขลักษณะของห้องสุขาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
นัฏกร
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ .pdf