ชื่องานวิจัย
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนเขียนอักษรจีนในรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเขียนอักษรจีนเฉพาะบทตามหลักปี่ซุ่นจากประสบการณ์ตรงโดยใช้แอพพลิเคชั่น LINE (ci dian)ร่วมกับการเรียนรู้แบบ ผู้เรียนนำตนเองสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
ชื่อนักวิจัย
นุกูล
งบประมาณ
22,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: