ชื่องานวิจัย
ผลของการใช้ภาพและเสียงในการจดจำคำศัพท์ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : กรณีศึกษา คำนามที่อธิบายด้วยภาพได้จาก NGSL
ชื่อนักวิจัย
พิเชฐ
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ อ.พิเชฐ .pdf