ชื่องานวิจัย
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
ปริญญ์
งบประมาณ
200,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 02 บทคัดย่อ.pdf