ชื่องานวิจัย
แนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: