ชื่องานวิจัย
การฝึกทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีไวยากรณ์ปริวรรติของ Chomsky สำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
กิตติภา
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
15 มิ.ย. 2566
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: