ชื่องานวิจัย
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักวิจัย
ชาญชัย
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2562
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: