ชื่องานวิจัย
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณภาพบัณฑิตและการพัฒนาสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ทรงเกียรติ
งบประมาณ
90,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: