ชื่องานวิจัย
ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
พนารัตน์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: