ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยแม่ไม้มวยไทยเพื่อสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย
สำราญ
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
21 ม.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: