ชื่องานวิจัย
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผล การทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย
ทรงเกียรติ
งบประมาณ
300,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download ส่วนประกอบตอนต้น.pdf อ.ทรงเกียรติ (สกอ.2558).pdf