ชื่องานวิจัย
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์และการดำเนินการด้านสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย
ทรงเกียรติ
งบประมาณ
30,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: