ชื่องานวิจัย
การใช้นิทานอาเซียนเป็นสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมของประชาคมอาเซียน เพื่อการรับรู้ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
งบประมาณ
233,400.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 2บทคัดย่อ.pdf