ชื่องานวิจัย
การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: