ชื่องานวิจัย
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนการเกษตรในจังหวัดราชบุรีด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
งบประมาณ
354,300.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 03 บทคัดย่อ.pdf