ชื่องานวิจัย
การรับรู้การใช้ความรุนแรงของผู้หญิงที่ปรากฏในสื่อ : กรณีศึกษาละครซี่รีย์ไทยช่อง “GMM”
ชื่อนักวิจัย
ภคมินทร์
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: