ชื่องานวิจัย
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
งบประมาณ
900,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: