ชื่องานวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การผสมผสานแนวปฏิบัติ 11 ประการ เพื่อรูปแบบการดำเนินชีวิตแห่งสุขภาพและการชะลอชรา
ชื่อนักวิจัย
ธนวัฒน์
งบประมาณ
468,100.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: