ชื่องานวิจัย
การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจัดจำแนกปลาก้างบริเวณพื้นที่น้ำตกเก้าโจน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นันทพร
งบประมาณ
33,960.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: