ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 5W1H เพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
งบประมาณ
25,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: