ชื่องานวิจัย
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครูสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
จรินทร์
งบประมาณ
25,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
15 มิ.ย. 2566
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: