ชื่องานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54613 กฎหมายลักษณะ ประกันภัยด้วยการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ชื่อนักวิจัย
ยุพยงค์
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ อ.ยุพยงค์.pdf