ชื่องานวิจัย
การเขียนตอบข้อเสนอที่เป็นปัญหาอุทาหรณ์ (ปัญหาตุ๊กตา) วิชากฎหมาย สาขานิติศาสตร์และสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์
ชื่อนักวิจัย
ชดาทิพ
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: