ชื่องานวิจัย
รูปแบบการยกระดับสมรรถนะผู้สูงอายุสู่การมีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
กนกวรรณ
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: