ชื่องานวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
งบประมาณ
500,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download ต่อ ไฟล์ บทคัดย่อ อ.ทัศนีย์ นาคเสนีย์.pdf