ชื่องานวิจัย
การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัสดุอัญมณี : การคำนวณเชิงทฤษฎี
ชื่อนักวิจัย
ฐนสพล
งบประมาณ
296,200.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: