ชื่องานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงพินอิน
ชื่อนักวิจัย
ประไพร
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 12. บทคัดย่อ อ.ประไพร จันทรบัณฑิต 2557.pdf