ชื่องานวิจัย
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกาบกล้วย สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
จรรยา
งบประมาณ
58,400.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: