ชื่องานวิจัย
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย
เสรี วสันต์ สัจจา ทัศนีย์ นงลักษณ์ รุ่งนภา นัฏกร
งบประมาณ
6,000,000.00
แหล่งทุน
บพข.
ปี พ.ศ.
1 ม.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: