ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินภาระงาน กรณีศึกษา : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร วิทยาเขตเทเวศ
ชื่อนักวิจัย
วริยา
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: