ชื่องานวิจัย
ความหลากหลายของรากหม่อนต่อสารองค์ประกอบทางเคมีในเขตท้องที่จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
โสรายา
งบประมาณ
150,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ PDF.pdf