ชื่องานวิจัย
รูปแบบการพัฒนาและการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีไทยบนฐานวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นิติพัฒน์
งบประมาณ
373,180.00
แหล่งทุน
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: