ชื่องานวิจัย
ชีววิทยาเชิงประชากรของแมลงวันผลไม้และแมลงเบียนในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
อภินพ
งบประมาณ
350,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: